Regulamin Świetlicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Strzebielinie Osiedlu

 

1.     Ze świetlicy korzystać może każdy uczeń klas I – VIII oraz dowożeni uczniowie gimnazjum, zapisani i przyjęci do świetlicy, oraz uczniowie oczekujący na zajęcia dodatkowe.

2.     Nauczyciele wychowawcy organizują zajęcia z dziećmi zapisanymi do świetlicy w godzinach pracy świetlicy tj. 07.00 – 16.30

3.     Dzieci będące pod opieką wychowawcy nie mogą samowolnie opuszczać świetlicy.

4.     Dziecko przychodzące do świetlicy i z niej wychodzące zgłasza ten fakt wychowawcy świetlicy.

5.     Dzieci do ukończenia 7 roku życia wracają po zajęciach pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

6.     Jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne organizowane przez ZS-P, zgłasza ten fakt wychowawcy świetlicy i samodzielnie na nie wychodzi i z nich powraca.

W przypadku dzieci które nie ukończyły 7 roku życia wychodzą i wracają po zajęciach pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia..

7.     Jeżeli dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe inne niż organizowane przez ZS-P za pisemną zgodą rodzica samodzielnie na nie wychodzi i z nich powraca, zgłaszając każdorazowe wyjście i powrót. W przypadku dzieci które nie ukończyły 7 roku życia wymagane jest pisemne upoważnienie dla osoby prowadzącej zajęcia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. W tym czasie wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko.

8.     Fakt korzystania dziecka z obiadów należy zgłosić wychowawcy świetlicy.

9.                Podczas przerwy obiadowej dzieci, po uprzednim zgłoszeniu się do wychowawcy świetlicy, pozostają na holu lub jedzą obiad w szkolnej stołówce.

10.           Sprzęt świetlicowy należy szanować, a zauważone uszkodzenie zgłaszać wychowawcy świetlicy. W przypadku zniszczenia rodzic zobowiązany jest do pokrycia strat zgodnie zapisem w Statucie Szkoły.

11.           W czasie zajęć uczniowie winni przestrzegać porządku oraz bezpiecznie i kulturalnie zachowywać się wobec innych.

12.           Po skończonych zajęciach dzieci pozostawiają za sobą porządek.

13.           W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne, kurtki pozostają w szatni.

14.           Uczniowie naruszający powyższe zasady mogą zostać wypisani ze świetlicy – decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor na wniosek wychowawcy świetlicy.

15.           Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są, do odbioru dziecka do godziny określonej w pkt. 2 niniejszego regulaminu. Niestosowanie się do tego punktu regulaminu może skutkować wypisaniem dziecka ze świetlicy – decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor  na wniosek wychowawcy świetlicy.

16.           Rodzice (opiekunowie) odpowiadają za przestrzeganie przez ich dziecko zapisów powyższego regulaminu.

17.           Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zgłosiło się na świetlicę.

18.           Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy prywatne ucznia.

19.           Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę proszeni są o wyposażenie ich w wyprawkę, która stanowić będzie własność wspólną, tj: ryza papieru ksero, kolorowanka, bibuła, blok kolorowy, blok techniczny, techniczny blok kolorowy, wycinanki samoprzylepne, klej /1 na miesiąc/